Skip to content

فناوریهای نوین: ایجاد دکتری زیست فناوری دارویی

وزارت بهداشت با راه اندازی ۱۰ رشته جدید در مقطع دکتری تخصصی موافقت کرد که بر اساس این مصوبه ۴ رشته مبتنی بر فناوریهای نوین در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور راه اندازی می شود.

شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت با ایجاد ۱۰ رشته – محل جدید در مقطع دکتری تخصصی رشته های علوم پزشکی موافقت کرد.

شورای گسترش در آخرین مصوبه خود با ایجاد رشته مهندسی پزشکی بیوالکتریک دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشگاه تهران و ایجاد رشته مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت به عمل آورد.

همچنین رشته های کنترل دارو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و تبریز راه اندازی می شود.

ایجاد رشته زیست فناوری دارویی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رشته فارماسیوتیکس در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و علوم تغذیه در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز از دیگر مصوبات شورای گسترش دانشگاهها بود.

رشته مهندسی بافت در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و ایران و همچنین رشته قارچ شناسی پزشکی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ایجاد می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها