Skip to content

فناوریهای نوین: بانک اطلاعاتی روشهای پیشرفته تحقیقاتی علوم پزشکی ایجاد شد

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بانک اطلاعاتی توانمندی اعضای هیئت علمی علوم پزشکی در زمینه روشهای پیشرفته و منحصر به فرد تحقیقاتی موجود در کشور را ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بانک اطلاعاتی، ۴۸۴ روش پیشرفته و منحصر به فرد به ثبت رسیده است که دانشگاهها، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی آن را ارائه کرده اند.

بانک اطلاعاتی توانمندیهای اعضای هیئت علمی دانشگاهها، دانشکده ها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در زمینه این روشها به منظور آگاهی یافتن سایر اعضای هیئت علمی از فعالیت همکاران خود ایجاد شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها