Skip to content

فناوری اطلاعات: ارزشیابی الکترونیک دانشگاهها برای اولین بار

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت از ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت الکترونیک خبر داد و گفت: این کار برای نخستین بار در وزارت بهداشت به صورت ثبت اطلاعات جزیی انجام می گیرد.
مهندس ابوالفضل رضایی افزود: دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت را بر اساس اطلاعات جزیی از جمله مقاله، پایان نامه، اختراعات، کارهای علمی و پژوهشی ارزشیابی می کنیم.
وی افزود: این کار تا سه ماه آینده به اتمام می رسد و اگر موفق شویم تنها کشوری خواهیم بود که نظام ارزشیابی دانشگاهها و مراکز علمی را به صورت الکترونیک و با ثبت جزئیات انجام می دهیم.
مهندس رضایی خاطرنشان کرد: پس از اتمام این کار، یک نسخه از تمامی اطلاعات علمی و پژوهشی در سامانه ملی اطلاعات علمی کشور قرار داده می شود.
وی با اشاره به ویژگی این ارزشیابی یادآور شد: پس از اتمام این ارزشیابی و ثبت دقیق اطلاعات در حوزه تخصصی پزشکی می توانیم ادعا کنیم که در وزارت بهداشت کار کپی نخواهیم داشت و به سمتی حرکت می کنیم که جلوی پژوهش های تکراری را بگیریم.
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت ایجاد بانک های اطلاعات پژوهشی و پیشگیری در پژوهشهای تکراری، گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در حوزه علوم پزشکی و ارزشیابی انجام گرفته، پژوهشگران یک حوزه تحقیقاتی مشخص می شوند و امکان دسترسی نیز فراهم می شود.
وی افزود: در واقع هر پژوهشگری که نیاز به تحقیق داشته باشد می تواند با جستجوی کلید واژه های خود از یک تحقیق، میزان فعالیت بر روی آن حوزه تخصصی، تعداد پژوهش های انجام شده، مطلع شود.
مهندس رضایی اظهار داشت: هم اکنون هم می توان این جستجو را در سایت تحقیقات ملی علوم پزشکی انجام داد که البته اکنون دارای برچسب برای تکمیل اطلاعات پژوهشی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها