Skip to content

فناوری اطلاعات: برنامه راهبردی فناوری اطلاعات به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد.

برنامه های فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت به منظور حمایت از توانمندی های موجود بالقوه و بالفعل دانشگاهها و استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده از سوی وزیر بهداشت جهت اجرا به دانشگاهها ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس مدیریت فناوری اطلاعات وزارتخانه مسئول توسعه زیر ساختهای اصلی و خدمات مشترک براساس برنامه راهبردی تصویب شده در شورای راهبردی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بوده و نقش حمایتی و هماهنگی در موارد مورد نیاز را ایفا می کند.

همچنین هر یک از معاونتها، مسئولیت مستقیم اجرای فعالیتهای فناوری اطلاعات در حوزه تحت نظر را عهده دار هستند و همزمان باید نسبت به تدوین برنامه توسعه فناوری اطلاعات در حوزه ذیربط  و ارسال آن برای بررسی و تصویب در شورای راهبردی فناوری اطلاعات وزارت متبوع، حداکثر سه ماه بعد از تاریخ این ابلاغ اقدام کنند.

در دانشگاههای علوم پزشکی شورای راهبردی در ذیل ریاست دانشگاه و با ترکیب کلیه ذی نفعان تشکیل می شود و گزارش عملکرد موارد مندرج در این ابلاغیه به صورت ۶ ماه یکبار برای دبیرخانه شورای راهبردی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها