Skip to content

فناوری اطلاعات: تغییر نام پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرا

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با موافقت شورای گسترش آموزش عالی، به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تغییر نام داد.

با توجه به حیطه فعالیتهای پژوهشگاه در زمینه علوم و فناوری اطلاعات و لزوم هماهنگی فعالیتها با عنوان پژوهشگاه، شورای گسترش آموزش عالی موافقت خود را با تغییر نام پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد.

فعالیتهای پژوهشگاه در بکارگیری فناوری اطلاعات و مدیریت پژوهشهای فناوری اطلاعات در سطح ملی، در سالهای اخیر بارزتر شده است که از آن جمله می‌ توان به تولی‌ گری سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری ایران، دبیرخانه شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، در بین پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها پژوهشگاهی است که ماموریت ملی در حوزه علوم و فناوری اطلاعات دارا است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها