Skip to content

فناوری اطلاعات: دومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی برگزار می شود

دانشگاه علوم پزشکی تهران دومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی را در دی ماه سال جاری برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از برگزاری اولین همایش کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در سال گذشته با حضور ۷۰۰ شرکت کننده، همایش دوم را در دی ماه سال جاری برگزار می کند.

در این همایش محورهایی از جمله نیازسنجی در یادگیری الکترونیکی، طراحی آموزشی در یادگیری الکترونیکی، فرآیند “یاددهی و یادگیری” در یادگیری الکترونیکی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

تدوین محتوا در یادگیری الکترونیکی، ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی، مدیریت آموزشی در یادگیری الکترونیکی، نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی و ارائه تجربیات دانشگاههای علوم پزشکی کشور در زمینه یادگیری الکترونیکی از دیگر محورهای این همایش است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها