Skip to content

قطبهای علمی: نقش قطبهای علمی در اجرای نقشه جامع علمی

شورای عالی قطبهای علمی علوم پزشکی تصویب کرد نیروی انسانی مورد نیاز قطبها تامین و نقش قطبها در عملیاتی ساختن نقشه جامع علمی نظام سلامت مشخص شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی قطبهای علوم پزشکی پس از تشکیل جلسه، مصوباتی را در زمینه فعالیت قطبهای علمی و آموزشی به تصویب رساندند.

در این جلسه شورای عالی قطبهای علوم پزشکی ۵ مصوبه به تصویب رسید. اولین مصوبه به نقش قطبها در عملیاتی ساختن نقشه جامع علمی نظام سلامت اختصاص داشت. در این زمینه حیطه هایی از جمله افزایش ظرفیت تولید دانش، انتشار و به اشتراک گذاری دانش تولید شده، توسعه منابع انسانی و نوآوری با اهداف و فعالیت قطب های علمی مرتبط است.

بر اساس این مصوبه سایر حیطه ها، حسب مورد و موضوع فعالیت در قطبها می تواند مرتبط باشد و توصیه می شود که مورد بررسی قرار گیرد و مقرر شد از سند موجود فعلی یعنی متن نقشه جامع علمی نظام سلامت کشور بخشهای مشروح استخراج و مراتب طی نامه ای همراه اصل سند به عموم قطبها ارسال و در خصوص نقش قطبها و چگونگی ایفای این نقش پرسش مطرح و به جلسه بعدی شورای عالی ارائه شود.

شورای عالی قطبها همچنین گزارش پروژه های دارای اولویت براساس ۱۸ محور آموزشی اعلام شده را دریافت و نهایی کرد. بر این اساس ۱۸ محور آموزشی منتخب قبلی مورد بازنگری قرار گرفته و محورهای جامع و کیفی از آن استخراج و پس از تصویب شورایعالی قطبها ملاک فعالیتهای آتی قرار می گیرد.

پیشنهاد شد موضوع تامین کمبودهای نیروی انسانی مورد نیاز قطبهای علوم پزشکی به وزیر بهداشت ارائه شود تا در صورت صلاحدید برای هر قطب آموزشی فعال از محل مشمولین طرح نیروی انسانی یا متعهدین خدمات قانونی تا سقف ۳ نفر سهمیه اختصاص یابد.

مقرر شد بودجه قطبها و ارتقای آن بر اساس تحلیل بودجه ای و به صورت مقایسه ای انجام گیرد و با یادآوری عملکردها، انتظارات و به ویژه اهداف عملیاتی نقشه جامع علمی و انتظارات آتی در مورد ارتقای آن پیگیریهای لازم صورت پذیرد.

چگونگی ارزشیابی و رتبه بندی قطب های علوم پزشکی در سال تحصیلی جاری و آینده نیز از دیگر مصوبات نشست شورای عالی قطبها بود که مقرر شد: طرح اولیه که پیش از این تهیه شده بود مورد بازنگری قرار گرفته و یک مجموعه جدید برحسب اقتضائات جاری تهیه و پس از تصویب شورای عالی قطب ها ملاک عمل قرار گیرد و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت پروژه رتبه بندی  قطبها را تهیه و اجرا کند.

خبرهای تصویری