Skip to content

قطبهای علمی کشور: بیمارستان قلب شهیدرجایی به عنوان قطب علمی قلب در کشور انتخاب شد.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از افزایش تعداد قطب های علمی پزشکی در کشور خبر داد و گفت: بیمارستان قلب شهیدرجایی به عنوان قطب علمی قلب و جدید ترین عضو قطب های علوم پزشکی معرفی شد. وی همچنین از تشکیل شورای عالی قطب های علوم پزشکی خبر داد.

دکتر نادر ممتازمنش افزود: قطب های علوم پزشکی در آخرین جلسه خود فعالیتهای شاخصی را که انجام داده بودند ارائه کردند و مقرر شد که شورای عالی قطب های علوم پزشکی تشکیل و این پروژه های شاخص در آن بررسی شود.

وی اضافه کرد: رویکرد به پروژه های قطب های علوم پزشکی همچنان رویکرد حل مشکل است و پروژه هایی مورد حمایت قرار می گیرند که بتوانند مسائل آموزشی و پژوهشی را در حوزه های خود حل کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها