Skip to content

قطبهای پژوهشی: راه اندازی قطب مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ایجاد قطب مهندسی پزشکی در این دانشگاه، افزود: با توجه به تحقیقات محققان در حوزه های مهندسی بافت و ورزش، ارتباطات خوبی با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایجاد کرده ایم.

دکتر علیرضا رهایی در بازدید معاون علمی و پژوهشی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از پژوهشکده فناوریهای ‏نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تحقیقات کاربردی را از اولویت های این دانشگاه ذکر کرد و افزود: تعداد واحدهای تحقیقات این دانشگاه از ۴ به ۱۹ واحد رسیده است که کلیه این واحدهای تحقیقاتی مانند پژوهشکده فناوریهای نو فعالیت های تحقیقاتی بین رشته ای دارند.

وی با اشاره به همکاریهای پژوهشکده فناوریهای نو این دانشگاه با صنایع، اظهار داشت: در رابطه با فعالیت های پزشکی با تأسیس دانشکده مهندسی پزشکی در زمینه های مهندسی بافت و ورزش و زمینه های کاربردی دیگر فعالیت خود را آغاز کردیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به راه اندازی قطب مهندسی پزشکی در این دانشگاه، یاداور شد: راه اندازی قطب مهندسی پزشکی در دانشگاه زمینه خوبی فراهم کرد تا با دانشکده علوم پزشکی ارتباط خوبی برقرار شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها