Skip to content

مالکیت معنوی: ضرورت ممیزی علمی اختراعات در کشور

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره تقلبهایی که در زمینه ثبت اختراع در کشور صورت می گیرد گفت: وزارت علوم این آمادگی را دارد تا با ارزیابی علمی اختراعات ضمن حفظ مالکیت برای مخترع مانع هرگونه تقلب و تضییع حق مخترع در این زمینه شود.

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این خبر افزود: وزارت علوم در کارگروه علم و فناوری برنامه پنجم توسعه پیشنهاد داده که حتما باید درباره ثبت اختراع هماهنگی و تعامل نزدیک میان دستگاههای مرتبط وجود داشته باشد تا مالکیت فکری و معنوی افرادی که اختراعی می کنند حفظ شود و حق مخترع تضییع نشود.

وی اضافه کرد: وزارت علوم این آمادگی را اعلام کرده است که همزمان با اینکه فرد برای ثبت حقوقی اختراع از طریق سازمان ثبت اقدام می کند بررسیهای علمی روی اختراعات را انجام گیرد تا از ثبت اختراعات همسان و یا تقلبهای موجود در این زمینه جلوگیری شود.

وزیر علوم در ادامه گفت: وزارت علوم با توجه به امکانات نرم افزاری خود می تواند نتایج ارزیابی علمی اختراعات را در اسرع وقت انجام داده و همان موقع پرینت آن را تهیه کند. این رسید در واقع حق مالکیت برای اختراع ایجاد می کن

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها