Skip to content

مجلات پژوهشی: ورود اطلاعات نشریات علمی کشورهای ترک زبان شمال ایران به ISC

دبیر شورای راهبری ISC گفت: از مصوبات مهم نشست شورای راهبردی ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ) پردازش نشریات کشورهای اسلامی در ISC و تصویب ورود اطلاعات نشریات کشورهای ترک زبان شمال ایران به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جعفر مهراد با اشاره به نشست شورای راهبری ISC افزود: با توجه به روند پیشرفت های حاصل در ISC انتظار می رود که ISC به زودی جایگاه ممتازی در بین نظام های استنادی جهان به دست آورد.

وی با اشاره به یکی از مصوبات نشست گفت: مجلات دارای IF به تصویب اعضای شورای راهبری ISC رسید و مقرر شد معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقاتی و فناوری فهرست مزبور را به دانشگاه و سازمان های تحقیقاتی کشور ارائه دهد.

دبیر شورای راهبری ISC اظهار داشت: از مصوبات مهم این نشست مرتبط با پردازش نشریات کشورهای اسلامی در ISC تصویب ورود اطلاعات نشریات کشورهای ترک زبان شمال ایران بود که مقرر شد ISC در عرض یک سال در این مورد اقدامات شایسته به عمل آورده و نتیجه را به اطلاع شورای راهبری ISC برساند.

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها