Skip to content

مجله پژوهشی: مجلات برتر علوم پزشکی ایران معرفی شدند

رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژِی برترین مجلات رشته های مختلف علوم پزشکی را بر اساس معیارهای علم سنجی که در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC قرار دارد، معرفی کرد.
دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : این پایگاه با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تحلیل استنادی مجلات معتبر کشور را در کتابخانه منطقه ای از سال ۱۳۷۸ آغاز کرده است و رتبه این مجلات همراه با اطلاعات دقیق سایر خصیصه ها مانند ضریب تأثیر، نیم عمر ( کل مدت زمانی که اطلاعات دارای اعتبار است )، شاخص آنی هر مجله در ISC تعیین می شود.
وی اظهار داشت: بدین ترتیب در سال ۱۳۸۰ فصلنامه علوم پزشکی یاخته، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران و مجله دانشور رتبه اول تا سوم را بر اساس ضریب تأثیر بالا کسب کرده اند.
رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی گفت: در تحلیل استنادی مجلات پزشکی در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲، ۳ مجله برتر این رشته با در نظر گرفتن تأثیر بالا مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی و مجله حکیم برترین مجلاتی هستند که در حوزه علوم پزشکی منتشر می شود.
وی در ادامه افزود: در صورتی که وضعیت مرتبه مجلات پزشکی در سال ۱۳۸۳ را بر اساس پایگاه ISC بررسی کنیم، مشاهده می شود که بسامد استفاده از مجلات، جایگاه و مرتبه مجلات پزشکی را به گونه ای تغییر می دهد که در این سال مجله فیزیولوژی و فارموکولوژی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی و مجله پزشکی هرمزگان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
عضو تیم اصلی رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام گفت: در بررسی های استنادی در پایگاه ISC در سال ۱۳۸۴ در انتخاب ۳۰ مجله برتر علوم پزشکی بر اساس ضریب تأثیر بالا مشاهده می شود که مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی در جایگاه اول، مجله دیابت و لیتید ایران در جایگاه دوم و مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران در جایگاه سوم قرار می گیرند.
وی اظهار داشت: گزارش سال ۱۳۸۵ در بحث مجلات علمی در پایگاه ISC که در سال ۱۳۸۶ تکمیل شده است، نشان می دهد که در بین دهها مجله معتبر علوم پزشکی ۳ مجله یعنی مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، فصلنامه گیاهان دارویی، مجله دیابت و لیتید ایران، رتبه های اول تا سوم را بر اساس ضریب تأثیر بالا به خود اختصاص داده اند.
رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی ادامه داد: کمیسیون نشریات معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سردبیران مجلات علوم پزشکی می توانند رتبه تمامی مجلات این حوزه را در سایت کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی و با انتخاب گزینه مرکز استنادی علوم کشورهای اسلامی مشاهده کنند.
وی گفت: مطالعات استنادی مجلات ایران که برای نخستین بار در کتابخانه انجام می شود، به زودی دامنه اطلاعات خود را به سطح کشورهای اسلامی گسترش می دهد.
دکتر مهراد مهمترین تأثیر مطالعات استنادی را سنجش و اندازه گیری تولیدات علمی و اثربخشی آنان در پیشرفت کشور دانست و افزود: سنجش موفقیت آمیز تولیدات علمی در ISC راه را برای همکاری های علمی با ISI فراهم کرده است و بدین ترتیب به زودی شاهد افزایش آمار تولیدات علمی ایران در سطح بین المللی خواهیم بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها