Skip to content

مراکز پژوهشی: ایران عهده دار مرکز همکاریهای آموزشی سل منطقه مدیترانه شرقی WHO شد

پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای چهارمین بار متوالی به مدت چهار سال به عنوان مرکز همکاریهای آموزشی سل منطقه مدیترانه شرقی WHO ( سازمان بهداشت جهانی) انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۷۲ تا کنون برای سه دوره متوالی به عنوان مرکز همکاریهای آموزشی سل منطقه مدیترانه شرقی انتخاب شده است.
مرکز همکاریهای آموزشی سل منطقه مدیترانه شرقی یکی از مراکز شش گانه سازمان بهداشت جهانی است.
پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که به عنوان مرکز همکاری های آموزشی سل منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی انتخاب شده است در مقایسه با کشورهای سطح منطقه دارای سابقه کاری و شرایط مناسبتری بوده است و این انتخاب نشان دهنده موقعیت برتر ایران در اجرای برنامه های کنترل سل در کشور است.
پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان مرکز هماهنگیهای آموزشی SRVP بانک توسعه اسلامی (IDB)، مرکز همکاریهای کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی و مرکز همکاریهای آزمایشگاهی سل اتحادیه جهانی سل و بیماریهای ریوی (IUATLD) نیز فعالیت می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها