Skip to content

مراکز رشد: راهکارهای پیشبرد فعالیت مراکز رشد علوم پزشکی بررسی شد.

نخستین گردهمایی روسای مراکز رشد فناوری در سال ۸۹ با حضور معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی و روسای مراکز رشد این دانشگاهها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گردهمایی که در روزهای ۱۰  و ۱۱ بهمن ماه برگزار شد شرکت کنندگان علاوه بر فعالیت های حوزه مراکز رشد، از دو مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی و دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز بازدید کردند.

در این گردهمایی معاونان تحقیقات و فناوری و روسای مراکز رشد فناوری که فعالیت خود را آغاز کرده اند در فضای مشورتی و توجیهی با تجربیات و چالشهای مراکز رشد با سابقه بیشتر و ارائه راهکارهای مناسب در جهت پیشبرد امور مراکز رشد آشنا شدند.

مباحث تئوریک و مرتبط با مرکز رشد نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست دو روزه بود. در این گردهمایی معاونان و مدیران مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی تهران، اصفهان، شهید بهشتی، کرمان، شیراز، بابل، بقیه الله، تبریز، یزد، زنجان، آزاد خوراسگان و پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی حضور داشتند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها