Skip to content

مراکز پژوهشی: تاسیس پژوهشکده قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس پژوهشکده قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه ۱۰ دی ماه وزیر بهداشت و به استناد رای صادره در دویست و چهاردهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۰، با تاسیس پژوهشکده قلب و عروق در این دانشگاه موافقت به عمل آمد.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای دانشکده های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی، توانبخشی، مدیریت و اطلاع رسانی و دانشکده تغذیه و علوم غذایی است.
این دانشگاه همچنین دارای ۲۱ مرکز تحقیقاتی، یک کمیته تحقیقات دانشجویان و مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها