Skip to content

مراکز پژوهشی: دستاوردهای مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی به شکل کتاب معرفی می شوند

معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت در سال نوآوری و شکوفای بخشی از دستاوردهای علمی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی را به شکل کتاب معرفی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اهمیت و نقش محققین و نوآوران و مراکز و موسسات علمی و فناوری به عنوان متولیان اصلی توسعه مبتنی بر دانش، سعی مسئولان برای برنامه ریزی و معرفی موفقیتهای با ارزش پژوهشگران ایرانی در بخش سلامت و توسعه فناوری کشور، معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت در نظردارد بخشی از دستاوردها را در قالب کتاب معرفی کند.

مسئولان مراکز تحقیقاتی می توانند ۲ تا ۴ طرح موفق که در آن مرکز اجرا و بر دانش پایه – کاربردی حوزه سلامت اثر داشته است را تا پایان مهر ماه جاری به معاونت معرفی کنند.

طرحهای انتخابی در نمایشگاه جشنواره رازی در دی ماه سال ۸۷ معرفی خواهند شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها