Skip to content

مراکز پژوهشی: راه اندازی نخستین پژوهشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ایجاد نخستین پژوهشگاه دانشگاه تا پایان امسال خبر داد و گفت: این پژوهشگاه در قالب سه پژوهشکده راه اندازی می شود.
دکتر جلیل توکل افشاری با اعلام این خبر افزود: این پژوهشگاه در قالب پژوهشکده های علوم و فنون دارویی، مواد دندانی و علوم بالینی ایجاد می شود.
وی افزود: تاکنون پژوهشکده علوم و فنون دارویی در قالب مراکز تحقیقاتی نانو فناوری، بیوتکنولوژی و علوم دارویی و پژوهشکده مواد دندانی در دانشگاه راه اندازی شده است.
توکل افشاری خاطرنشان کرد: پژوهشکده علوم بالینی نیز در مراحل اخذ مجوز قرار دارد و با راه اندازی این سه پژوهشکده تا پایان امسال پژوهشگاه دانشگاه نیز راه اندازی می شود.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با راه اندازی این پژوهشگاه علاوه بر تسریع در پیشرفت علم در حوزه بهداشت و درمان، زمینه تحقیقات گسترده در راستای چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه پنجم توسعه و دستیابی به جایگاه برتر منطقه فراهم می شود.
وی یادآور شد: در سال گذشته ایجاد مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۷ درصد رشد داشته است و تعداد مراکز تحقیقاتی دانشگاه به ۳۱ مرکز رسید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها