Skip to content

مراکز پژوهشی: روسای دو پژوهشگاه پلیمر و ژنتیک معرفی شدند.

روسای جدید دو پژوهشگاه “پلیمر و پتروشیمی ایران” و “ژنتیک و زیست فناوری” در مراسمی با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند.

در این مراسم دکتر مهدی نکومنش با حکم رضا فرجی دانا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان رییس جدید پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران معرفی شد.

پیش از این دکتر علی اکبر یوسفی رییس این پژوهشگاه بود.

همچنین در این مراسم دکتر مصطفی زمانی با حکم وزیر علوم به عنوان رییس جدید پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری ایران معرفی شد.

پیش از این دکتر عباس صاحبقدم لطفی ریاست پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری را بر عهده داشت.

خبرنامه الکترونیک پژوهش و فناوری فرزان ضمن تبریک این انتصاب برای ایشان آرزوی توفیق می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها