Skip to content

مراکز پژوهشی: صدورمجوز ایجاد ۱۴ مرکزتحقیقاتی جدید

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت با اشاره به مصوبات شورای گسترش از تصویب اساسنامه پارک زیست فناوری بوعلی سینا انستیتو پاستور و موافقت با راه اندازی دو مرکز رشد در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت اضافه کرد: شورای گسترش با راه اندازی دو مرکز رشد زیست فناوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پژوهشکده ابن سینا جهاددانشگاهی موافقت کرد.

وی اضافه کرد: شورای گسترش در آخرین جلسه خود همچنین با راه اندازی مراکز تحقیقاتی نفرولوژی، لیزر در دندانپزشکی، بیماریهای شغلی و طب کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت اصولی خود را اعلام کرد.

دکتر ضیایی خاطرنشان کرد: موافقت اصولی با راه اندازی مراکز تحقیقاتی الکتروفیزیولوژی قلب و اکوکاردیوگرافی در مرکز آموزشی و درمانی قلب شهید رجایی و مرکز تحقیقاتی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر کودکان در دانشگاه علوم پزشکی بابل از دیگر مصوبات این شورا بود.

وی با اشاره به موافقت اصولی شورای گسترش برای راه اندازی چهار مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: مرکز تحقیقات پایه در بیماریهای عفونی و گرمسیری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقاتی گیاهان دارویی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مرکز تحقیقاتی مراقبتهای مادر و کودک در دانشگاه علوم پزشکی همدان، مرکز تحقیقاتی کاربرد لیزر در پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مرکز تحقیقاتی علوم سلولی و مولکولی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان مجوز خود را از شورای گسترش دریافت کرده اند.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقاتی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز تحقیقاتی مسائل اجتماعی و روانی سالمندان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از دیگر مراکز تحقیقاتی هستند که مجوز قطعی شورای گسترش را دریافت کرده اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها