Skip to content

مراکز پژوهشی: مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی منطقه‌ای ایجاد می‌شود

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: مراکز تحقیقاتی منطقه ای به منظور گسترش پتانسیل تحقیقاتی کشور در همه نقاط به طور گسترده تشکیل می شود.
دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قصد اصلی این است که علاوه بر تقسیم بودجه بتوانیم پتانسیل تحقیقاتی مراکز را نیز تقسیم کنیم تا مراکز مختلف بتوانند، از امکانات، نیرو، فضا و حتی نمونه های جمع آوری شده تحقیقاتی یکدیگر به نفع توسعه پژوهش در کشور استفاده کنند.
وی یادآور شد: این مراکز تحقیقاتی منطقه ای در بخش های مختلف کشور کار خود را آغاز خواهند کرد و با پتانسیل سازی می توانند به استان های همجوار خود خدمات ارائه کنند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: هرچه مراکز تحقیقاتی که در این شبکه های منطقه ای حضور دارند به یکدیگر از نظر فرهنگی و زبانی نزدیک تر باشند، زمینه استفاده از توان یکدیگر برای آنها بهتر فراهم می شود. ضمن اینکه گسترش پتانسیل تحقیقاتی کشور مصداق عدالت اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: بودجه مراکز تحقیقاتی عمدتاً به صورت کامل به وزارت بهداشت داده می شود و وزارتخانه این بودجه را بر اساس عملکرد و پتانسیل موجود به مراکز می دهد. گاهی مواقع با توجه به اینکه تعداد زیادی اعضای هیئت علمی و نیروی انسانی خلاق و کارآمد در تهران و مراکز عمده تحقیقاتی جمع شده است اما عملکرد مناسب با بودجه تخصیصی نیست و طبعاً انتظار بیشتری از آنها می رود.
دکتر واسعی گفت : در مقابل به برخی از مراکز تحقیقاتی همان پتانسیل اولیه را هم نداده ایم در حالیکه پتانسیل اولیه تنها بودجه نیست.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها