Skip to content

مراکز پژوهشی: مرکز تحقیقات علوم پزشکی دانشگاه آزاد افتتاح شد.

مرکز تحقیقات علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برای توسعه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی در زمینه های پزشکی، بهداشت، علوم سلولی و مولکولی با حضور رئیس دانشگاه آزاد، در واحد تهران پزشکی افتتاح شد.

دکتر عبدالله جاسبی در مراسم افتتاح مرکز تحقیقات پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزشی در زمینه اجرای پروژه های تحقیقاتی، فرصتهای مطالعاتی و ارتقای مقالات علمی و پژوهشی برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در دهه سوم عمر خود تمام سرمایه گذاری خود را روی شاخصهای کیفی متمرکز کرده است و امیدواریم به زودی بتوانیم از نظر کیفیت بسیاری از دانشگاه ها را پشت سر بگذاریم.

وی به کسب مقام اول دانشگاه آزاد اسلامی در ارائه مقالات ISI اشاره کرد و گفت: کسب این مقام خوب است ولی قابل قبول نیست، باید هریک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی این مقام را به دست بیاورند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تاسیس مرکز فناوری های نو در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این مرکز با هدف کمک به سرمایه گذاری و ارتقای هیئت علمی در رشته های مرتبط با فناوری های نو و تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی راه اندازی شده است.

مرکز تحقیقات علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شامل بخشهای تحقیقات بالینی و آزمایشگاه تحقیقاتی علوم پایه است. آزمایشگاه کشت سلول، آزمایشگاه مولکولی، آزمایشگاه میکروبیولوژی، آزمایشگاه جنرال، آزمایشگاه تحقیقات فیزیولوژی، آزمایشگاه تحقیقات فارماکولوژی و آزمایشگاه حیوانات در این مرکز وجود دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها