Skip to content

مراکز پژوهشی: معرفی هیات امنای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی به رئیس جمهور

هیات امنای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور به رئیس جمهور معرفی شده است و به زودی نخستین نشست هیات امنا برای تدوین برنامه کاری این مرکز ملی برگزار می شود.دکتر حسین ملک افضلی گفت: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور یک مرکز ملی است و اجرای برنامه های پژوهشی کلان کشوری در زمینه تحقیقات علوم پزشکی در دستور کار این مرکز قرار خواهد گرفت. وی یاد آور شد: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور نباید به موضوعات کوچک و جزئی که دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی می توانند آن را اجرا کنند، بپردازد. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: مرکز ملی، پروژه های کلانی که در عرصه سیاستگزاری وزارت بهداشت مورد نیاز است را به انجام می رساند.وی اضافه کرد: مسائل مدیریتی، اجرایی و تحقیقاتی مربوط به نظام ارائه خدمات عرصه سلامت، برگزاری دوره های آموزشی برای توانمندسازی محققان کشور، ایجاد دبیرخانه شبکه های تحقیقاتی کشور و ارزشیابی دانشگاه ها می تواند در حوزه عملکرد این مرکز قرار بگیرد.

قبل از این، فعالیت مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور به دلیل تداخل مسوولیت پژوهشی با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در بخش های تحقیقاتی متوقف شده بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها