Skip to content

نقشه جامع علمی: پاسخ مخبر به ابهامات موجود در تدوین دو نقشه جامع علمی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقشه علمی که وزارت علوم در حال تهیه و ارائه آن به شورا است، گفت: از همه توان برای تهیه نقشه استفاده می شود اما از ابتدا مسیری برای تهیه نقشه تعریف شده و شورایی که مسئول آن بوده کار را انجام و پیش نویس را ارائه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مخبر دزفولی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره همزمان تدوین شدن یک نقشه جامع علمی در وزارت علوم و نقشه ای دیگر توسط معاونت علمی که به شورا نیز ارائه شده است، گفت: آنچه شورا تعیین کند مبنای ادامه کار است اگر مواردی اعلام شود که باید تکمیل شود از کارهای وزارتخانه های علوم و بهداشت در زمینه نقشه استفاده می شود.

وی اضافه کرد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی اول کلیات نقشه جامعه علمی مطرح و بعد از مشخص شدن کلیات، مبنای آن و جزییات  نقشه مطرح می شود.

مخبر افزود: شورا باید نگاه کلی را مشخص کند. اگر اشکال جدی در نقشه مشاهده نشد، تصویب نقشه سرعت می گیرد اما اگر نقصی باشد، پیش نویس برای کار تکمیلی و رفع اشکال بر گشت داده می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها