Skip to content

نوآوری: ضرورت ساماندهی مراکز حمایت از نوآوری

مدیر کل دفتر امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم گفت: تعدد مراکز دولتی یا غیر دولتی حمایت از نوآوری جای خوشبختی دارد اما ضروری است که این مراکز هماهنگی بیشتری داشته باشند تا بتوانند به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند.

حمید مهدیان در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی بحثهایی مانند نوآوری، ابداع و ابتکار را همراه با خود مطرح کرد، افزود: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران که حمایت از مبتکران، مخترعان و نوآوران از اهدافش است با مصوبه “شورای انقلاب” تأسیس شد و به دنبال آن با توجه به این که بحث نوآوری بحث مهمی در مملکت بود دستگاهها و نهادهای دیگری نیز برای کمک به نوآوری در معنای عام و کمک به مخترعان و مبتکران در کشور شکل گرفتند همچنین صندوقهای مختلفی برای حمایت از نوآوران ایجاد شدند.

وی با یادآوری اینکه دفتر نوآوری و ارزشیابی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۸۲ ایجاد شد، افزود: در سال ۸۴ نیز بنیاد ملی نخبگان به وجود آمد تا نخبگان کشور را تحت پوشش قرار دهد که به طور قطع نوآری یکی از مصادیق نخبگی است. البته تعدد مراکز دولتی یا غیر دولتی حمایت از نوآوری جای خوشبختی دارد اما به هر حال ضروری است که این مراکز دارای هماهنگی بیشتری باشند تا بتوانند مکمل یکدیگر عمل کنند.

مدیر کل دفتر امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را تحت عنوان “نوآوری و شکوفایی” نام نهاده اند، گفت: پیام نوروزی مقام معظم رهبری که امسال را تحت عنوان نوآوری و شکوفایی نام نهادند نیز به فضای نوآوری در کشور دامن زد به طوریکه اکنون هر دستگاه یا مجموعه فعالی در کشور اقدام به راه اندازی مجموعه هایی برای بررسی و حمایت نوآوری ها در زمینه خود اقدام کرده و این مجموعه ها را در سطح ستاد، دفتر یا کمیته ای برای توجه به امر نوآوری راه اندازی کرده است.

وی افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز اقدام به راه اندازی ستاد راهبردی نوآوری و شکوفایی در فروردین ماه امسال کرد که جمعی از معاونان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روسای دانشگاهها، روسای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد علم و فناوری و افرادی صاحب نظر در این ستاد عضویت دارند و بحث نوآوری را از نظر سیاستگذاری و راهبردی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حمایت می کنند.

حمید مهدیان خاطرنشان کرد: بدیهی است که “نوآوری” بحث کوتاه مدت و موقتی و یکساله نیست و به طور کلی در دنیا رمز بقا و موفقیت هر موسسه اقتصادی و به طور کلی تر رمز توفیق کشورها بر پایه نوآوری است و برای اینکه یک کشور بتواند حضور خود را حفظ کند و یا به توسعه این حضور بیاندیشد چاره ای جز نوآوری ندارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها