Skip to content

نوآوری: اختصاص حداکثر سه میلیون وام بلاعوض به صاحبان اختراعات تایید شده

رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی از طراحی سیستمی برای ثبت الکترونیکی اختراعات خبر داد و گفت: اختراعاتی که تایید اولیه شده اند بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان بلاعوض از سوی بنیاد ملی نخبگان به مخترعان آنها تعلق می گیرد.

حسین رحیمی در اجلاس روسای دانشگاههای کشور در سازمان سنجش با تاکید بر اینکه کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور باید نسبت به تاسیس مرکز شد همت کنند، افزود: در چند سال اخیر زنجیره نهادی لازم برای وابستگی و ارتباط دانشگاه و صنعت به تدریج در حال شکلگیری است. این نهادها اعم از نهادهای تربیتی، آموزشی و ترویجی مانند مراکز کار آفرینی تا نهادهای ساختاری که به عنوان نهادهای کسب و کار باید فعالیت کنند مستقر شده و در حال توسعه هستند.

وی خطاب به روسای دانشگاهها بر تاسیس و تقویت مراکز کارآفرینی در راستای گسترش خصایص کارآفرینانه در دانشگاهیان تاکید کرد و گفت: خصایص کارآفرینانه باید خود را در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری ظهور و بروز دهند.

رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از دانشگاهیان خواستار شد: وقتی نتیجه یک تحقیق دانشگاهی می تواند منجر به ثبت اختراع شود باید در راستای ثبت شدن این اختراع همت شود. در سال گذشته در پارکهای علم و فناوری بیش از ۲۰۰ اختراع ثبت شده داشته ایم اما میزان اختراعات ثبت شده از سوی دانشگاهها یا پژوهشگاهها طی سال گذشته کمتر از پارکهای علم و فناوری بوده است.

وی از طراحی سیستمی در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران جهت ثبت الکترونیکی اختراعات خبر داد و گفت: اختراعاتی که تایید اولیه شده اند بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان بلاعوض از سوی بنیاد ملی نخبگان به مخترعان آنها تعلق می گیرد. همچنین اختراعاتی که تایید شده اند در صورتی که از نظر تجاری پتانسیل خوبی داشته باشند تا ۳۰ میلیون تومان وام بدون بهره برای طی کردن مراحل تجاری شدن به آنها تعلق می گیرد.

خبرهای تصویری