Skip to content

نوآوری: صندوق نوآوری و شکوفایی تاسیس می‌شود.

صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شوای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه با رأی نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مواد ۴، ۵ و ۶ این لایحه را تصویب کردند.

براساس ماده ۴ این لایحه شرکت های خارجی مشمول شرایط مندرج در ماده (۱) در صورتی که واحد تحقیق و توسعه خود را در پارکهای علم و فناوری کشور، با به کارگیری بیش از پنجاه درصد متخصصان ایرانی دایر کنند، واحد تحقیق و توسعه آنها می توانند از حمایت های مندرج در ماده (۳) بهره مند شوند.

در ماده ۵ این لایحه نیز تاکید شده است وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کند.

شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم کند و دارایی طبق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم کند.

براساس تبصره (۱) این ماده، ماهیت این شرکت ها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

همچنین براساس تبصره ۲ نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد.

نمایندگان  در ادامه این جلسه علنی همچنین ماده ۶ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور کمک به تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیاربخشی تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتهای دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تاسیس می شود.

همچنین منابع مالی صندوق شامل کمک های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها و شرکتهای وابسته و تابع است.

بانک ها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تامین کنند.

براساس این ماده، دولت موظف است به منظور تامین منابع مالی صندوق از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

در تبصره ۱ ماده ۶ لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات نیز تاکید شده است حداقل پنج درصد از سرمایه این صندوق جهت اعطا تسهیلات به صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است، سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تامین می شود.

تبصره ۳ ماده ۶ نیز تاکید دارد اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون توسط شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها