Skip to content

نیروی انسانی پژوهشگر: تدوین آیین نامه بکارگیری اساتید بازنشسته علوم پزشکی در وزارت بهداشت

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت از تدوین آیین نامه بکارگیری اساتید بازنشسته علوم پزشکی در دانشگاهها خبر داد و گفت: این آیین نامه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود تا بتوانیم به بهترین نحو از اساتید با حفظ شأن استادی آنها در دانشگاهها استفاده کنیم.

دکتر محسن نفر در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: هم اکنون در حال تدوین این آیین نامه برای استفاده از توان علمی و تجربیات اساتید بازنشسته جهت دانشگاهها هستیم که پس از تدوین به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود.

وی اضافه کرد: این آیین نامه به منظور استفاده از تواناییهای اساتیدی که به سن بازنشستگی می رسند در دانشگاهها با حفظ شأن استادی آنها تدوین می شود.

دکتر نفر خاطرنشان کرد: این آیین نامه به عنوان ماده واحده به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود تا دانشگاهها نیز برای افزایش کیفیت کار خود از این افراد به نحو موثری بهره گیرند.

تدوین آیین نامه رفاه امور هیئت علمی
رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت از تدوین آیین نامه رفاه امور هیئت علمی خبر داد و گفت: این آیین نامه پس از تدوین به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود.

خبرهای تصویری