Skip to content

نیروی انسانی پژوهشگر: جرایم شدید برای اساتید دارای رکود علمی

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح مشخصات اعضای هیئت علمی که دارای رکود علمی هستند، گفت: بر اساس جدیدترین آئین نامه دانشگاهها می توانند نسبت به خاتمه خدمت اعضای هیئت علمی دارای رکود علمی اقدام کنند.

رضا عامری در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به قانون جدید در رابطه با بحث رکود علمی اعضای هیئت علمی دانشگاهها گفت: اعضای هیئت علمی باید به طور سنواتی از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی که انجام می دهند حداقل امتیازاتی را به دست آورند و یک پایه کسب کنند. اگر عضو هیئت علمی نتواند برای مدت حدود سه سال متوالی این پایه را دریافت کند مشمول رکود علمی می شود.

وی اظهار داشت: دانشگاه می تواند عضو هیئت علمی که دارای رکود علمی شده در صورت رسمی آزمایشی بودن به پیمانی تبدیل کند و در صورت پیمانی بودن درباره خاتمه خدمت و قطع همکاری وی با دانشگاه تصمیم بگیرد.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه این قانون تمام اعضای هیئت علمی شامل مربی، استادیار، دانشیار و استاد می شود گفت: برای بررسی وضعیت و پرونده عضو هیئت علمی که دارای رکود علمی است کمیته ای متشکل از خود فرد، نماینده دانشکده و گروه آموزشی تشکیل می شود و تصمیم لازم در این خصوص اخذ می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها