Skip to content

نیروی انسانی پژوهش: افزایش پذیرش دکترای پژوهشی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جزئیات برنامه های خود را در سال ۹۱ در حوزه پژوهش و فناوری اعلام کرد که براساس آن حمایت جدی از تولید علوم انسانی به منظور جایگزینی متون موجود در دانشگاه ها یکی از اولویت های کاری به شمار می آید.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم با اعلام جزئیات برنامه های خود در سال ۹۱، افزایش دانشجویان دکترای پژوهش محور، حمایت جدی از تولید علوم انسانی به منظور جایگزینی متون موجود در دانشگاه ها، توسعه زیر ساختهای آزمایشگاهی و پژوهشی و راه اندازی انتشارات جهان اسلام را از برنامه های مهم ذکر کرد.
این برنامه ها در ۲۹ بند در حوزه های پژوهش و فناوری تنظیم شده است که به شرح زیر است:

ردیف

عنوان برنامه

۱

تداوم برنامه های قبلی با حفظ محوریت تبدیل علم به ثروت و هدفمندی پژوهشها

۲

اجرایی کردن طرحهای کلان ملی مصوب شورای عالی عتف

۳

تعریف و تصویب پروژه های جدید کلان ملی در شورای عالی عتف

۴

تعمیق یکپارچگی و انسجام تحقیقاتی کشور با محوریت شورای عالی عتف

۵

دریافت اطلاعات عملکرد پژوهشی کلیه دستگاه های اجرایی کشور و حوزه های علمیه برای تحقق نظارت یکپارچه

۶

عملیاتی و اجرایی کردن قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان

۷

حمایت جدی از تولید علوم انسانی به منظور جایگزینی متون موجود در دانشگاه ها

۸

ادامه تدوین آمایش پژوهشی کشور برای تصویب در مراجع ذیربط

۹

 تقویت نقش و حضور موسسات خصوصی پژوهشی در فعالیت های پژوهشی کشور

۱۰

افزایش تعداد پژوهشگاه های دانشگاهی و ایجاد انسجام و اثر بخش در فعالیت های آنها

۱۱

پیگیری و دریافت طرحهای جامع پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و بررسی و تصویب آنها

۱۲

بررسی برنامه های پیشنهادی و ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای ارائه نظرات کارشناسی به هیئت امنا

 ۱۳

 فعال تر کردن قطبهای علمی کشور در تولید دانش ناب و حرکت در مرزهای دانش

 ۱۴

 تقویب و توسعه روابط و همکاریهای بین المللی با اتحادیه ها و کشورهای مختلف

 ۱۵

 اخذ بازخورد از آیین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی و بازنگری در صورت لزوم

 ۱۶

 انجام رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس آیین نامه مصوب

 ۱۷

 رویش و ریزش نشریات و ارتقای کیفیت آنها

 ۱۸

ارزیابی انجمن های علمی و تقویت نقش آنها منطیق بر قانون برنامه پنجم توسعه

 ۱۹

برگزاری موثر هفته پژوهش و فناوری با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی در سراسر کشور

 ۲۰

توسعه زیر ساختهای آزمایشگاهی و پژوهشی با تاکید بر ساخت داخل و سازماندهی آنها در چارچوب شاعا بر بستر شبکه علمی کشور

  ۲۱

حمایت از توسعه و گسترش شبکه علمی کشور و ارتقای محتوا و کاربرد آن

 ۲۲

پیگیری تفاهم نامه ها و قرار داد همکاری دانشگاه ها و پژوهشگاه با صنعت و جامعه

 ۲۳

تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای برنامه پنجم

 ۲۴

افزایش دانشجویان دکترای پژوهش محور

 ۲۵

تدوین آیین نامه کارشناسی ارشد پژوهش محور و تصویب آن

 ۲۶

ساماندهی همایشها و جشنواره ها برای کمک به رشد شاخص های علمی

 ۲۷

راه اندازی انتشارات جهان اسلام

 ۲۸

شناسایی و صدور مجوز شرکتهای دانش بنیان

۲۹

ساماندهی مراکز تحقیقاتی دانشگاهی

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها