Skip to content

نیروی انسانی پژوهش: طرح سرباز فناور جهت گذراندن خدمت سربازی در مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت از ارائه طرح “سرباز فناور” در مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: این طرح به مراکز رشد پیشنهاد شده است تا کمبود نیروی انسانی آنها رفع شود.
دکتر حسین کیوانی افزود: برای رفع کمبود نیروی انسانی در مراکز رشد پیشنهاد شده است که افرادی که دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی هستند، می توانند دوره سربازی خود را در این مراکز بگذرانند.
وی افزود: این طرح پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اجرایی می شود.
دکتر کیوانی خاطرنشان کرد: این دانشجویان باید طرح های پژوهشی در حوزه مراکز رشد داشته باشند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها