Skip to content

همایشهای پژوهشی: اولین کنگره مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکی ایران برگزار می شود

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان این دانشگاه اولین کنگره ملی مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکی ایران را در آذر ماه برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنگره ملی در روزهای چهارم تا ششم آذرماه ۸۸ به منظور کسب دانش و آگاهی از وضعیت پراکندگی بیماریها و سلامت دهان و دندان و ارتباط آن با بهبود کیفیت زندگی برگزار می شود.

نخستین کنگره مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکی دارای امتیاز آموزش مداوم است و نمایشگاهی نیز از مواد و محصولات دندانپزشکی در کنار آن برگزار می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها