Skip to content

همایشهای پژوهشی: نخستین سمینار اسکیزوفرنیا برگزار می شود.

نخستین سمینار ملی اسکیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد.

نخستین سمینار ملی اسکیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن با مشارکت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار شد.

هدف از این سمینار بررسی گستره ارائه خدمات و توانبخشی روانی – اجتماعی، حمایت یابی برای بیماران و خانواده ها و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بود.

در این سمینار اساتید و پژوهشگران این حوزه و همچنین مراکز تحقیقاتی سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی روانپزشکان ایران و شبکه تحقیقات سلامت روان ایران حضور داشتند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها