Skip to content

همایشهای پژوهشی: همایش بین المللی آموزش پزشکی در ایران برگزار می شود

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری فدراسیون جهانی آموزش پزشکیWFME اولین کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنگره بر موضوع “پیاده سازی استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) در برنامه آموزش پزشکی عمومی” متمرکز است و از ۱۷ تا ۱۹ آبان ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار می شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد جهت ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی در سطح جهانی، شبکه همکاری بین دانشکده های پزشکی از کشورهای مختلف بر مبنای استانداردهای جهانی آموزش پزشکی ایجاد کند.

گزارشهای پیاده سازی استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، چالشها و تجارب، پیامد برنامه در آموزش پزشکی عمومی، محتوای برنامه های آموزش پزشکی عمومی و روشهای آموزش و فراگیری در دوره پزشکی عمومی از جمله موضوعات این کنگره است.

همچنین تلفیق و ادغام (Integration) در برنامه آموزشی پزشکی عمومی، روشهای ارزیابی فراگیران در آموزش پزشکی، سازماندهی محتوا و عناوین موضوع در برنامه آموزش پزشکی عمومی و ارزیابی و مدیریت برنامه آموزشی پزشکی عمومی و پیوندهای بین برنامه آموزشی پزشکی عمومی و برنامه های آموزشی پزشکی تخصصی از دیگر موضوعاتی است که در مدت سه روز برگزاری این همایش به آن پرداخته می شود.

سخنرانی و کارگاههای کارعملی در زمینه های تلفیق در برنامه آموزش پزشکی عمومی، ارزشیابی برنامه آموزش پزشکی عمومی، اعتباربخشی در آموزش پزشکی عمومی، آموزش از راه دور و ارزیابی دانشجو در آموزش پزشکی عمومی در مدت برگزاری این کنگره برگزار خواهد شد.

مباحث کاربردی آموزش پزشکی و انتقال تجارب در این زمینه ها در فضایی باز و بسیار دوستانه توسط افراد متخصص و شناخته شده در سطح بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

کلیه اندیشمندان آموزش پزشکی علاقه مند می توانند با مشارکت فعال خود نقشی موثر و درخور کشور در این همایش بین المللی ایفا کرده و چکیده مقالات و پوسترهای خود را حداکثر تا تاریخ سه شنبه ۹ مهرماه به دبیرخانه کنگره بین المللی آموزش پزشکی ارسال کنند. ۵ مقاله برگزیده ارائه شده و پنج پوستر منتخب، هدایایی از طرف کنگره دریافت خواهند کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها