Skip to content

همکاریهای بین المللی: دانشگاه شهید بهشتی بیشترین روابط علمی را با دانشگاههای اتریش دارد.

سفیر جمهوری اتریش ضمن دیدار از دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به علاقه جامعه دانشگاهی اتریش به داشتن روابط علمی با این دانشگاه ایرانی گفت: دانشگاه شهید بهشتی بیشترین سطح روابط علمی را با دانشگاههای اتریش دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، توماس بوکس باوم ضمن بازدید از پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان آلمانی و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ازعلاقه جامعه دانشگاهی اتریش بر گسترش روابط علمی با این دانشگاه خبر داد.
وی گفت: میان دانشگاههای ایران، دانشگاه شهید بهشتی بیشترین سطح روابط علمی را با دانشگاههای اتریش دارد.
همچنین، احمد شعبانی – رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی مشترک میان پژوهشکده های علوم محیطی و گیاهان و مواد اولیه دارویی، همچنین دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی وین از آمادگی دانشگاه شهید بهشتی در تشکیل گروههای پژوهشی مشترک در حوزه های علوم پایه، علوم زمین و فناوریهای نوین خبر داد.
وی اظهار داشت: در آینده تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاههای اتریش و شهید بهشتی زمینه گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی را فراهم می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها