Skip to content

همکاریهای پژوهشی:مرکزتحقیقات”ارتقای ایمنی”دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مرکزهمکارسازمان بهداشت جهانی

مرکز تحقیقات “ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها” در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی WHO انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان سازمان بهداشت جهانی در ایران ضمن بازدید از مرکز ارتقای ایمنی این دانشگاه، آن را به عنوان مرکز همکار WHO مورد تایید قرار دادند.

مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتهای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اولین مرکز در مرحله پیش ‌رخداد و رخداد در کشور است که کاهش خطرات ناشی از آسیبها و ارتقای ایمنی از طریق تحقیق، آموزش، مداخله، ارزشیابی و در نهایت انتشار نتایج را به عنوان رسالت خود بر عهده دارد.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال حاضر ۳۲ مرکز تحقیقاتی دارد که چند مرکز آن به عنوان همکار سازمان بهداشت جهانی مورد تایید هستند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها