Skip to content

همکاری دانشگاه و صنعت: انعقاد ۱۴میلیارد تومان قرارداد پژوهشی در دانشگاه خواجه نصیر در سال جاری

رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی گفت: طی هفت ماه گذشته دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۱۴ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی با صنایع و سازمان های مختلف منعقد کرده است.
دکتر مجید قاسمی گفت: بودجه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال جاری تغییر و تحولات خوبی داشت و اعتقاد ما بر این است این بودجه هنوز نشانگر جایگاه و فعالیت های یکی از چهار دانشگاه صنعتی پایتخت نیست.
وی ادامه داد: ما امسال توانستیم بودجه کل دانشگاه را به ۵۰۰ میلیارد ریال برسانیم، امیدواریم در سال ۹۲ بتوانیم بودجه واقعی دانشگاه را تصویب کنیم و با آن بودجه مشکلات مورد نیاز دانشگاه را رفع کنیم.
رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: ۱۶میلیارد تومان این بودجه درآمد اختصاصی دانشگاه بوده است و تا به امروز که هفت ماه از سال می گذرد توانستیم ۱۴ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی منعقد کنیم و بودجه اختصاصی خودمان را از بقیه مکان های درآمد زا، جذب کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه فشار بیشماری بر دانشگاه وجود دارد با تمهیداتی که پیش بینی کرده ایم توانستیم از طریق تسهیم بودجه (یعنی سهیم کردن دانشکده ها به نسبت در بودجه) تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم.
رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: با وجود اینکه تا کنون فقط ۴۱ درصد بودجه دانشگاه اختصاص داده شده است با برنامه ریزی و تسهیم کردن بودجه، مشکلی در روند کاری و گردش مالی دانشگاه به وجود نیامده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها