Skip to content

هیات علمی: سیاست های تشویقی دانشگاه مازندران برای جلوگیری از رکود علمی

رئیس دانشگاه مازندران از سیاست های تشویقی این دانشگاه برای جلوگیری از رکود علمی اساتید خبر داد و گفت: گرنت اساتید از ۶ میلیون تومان به هشت میلیون تومان در سال جاری افزایش یافت.
دکتر احمد احمد پور گفت: دانشگاه مازندران دارای ۲۵۰ عضو هیات علمی است که هیچ یک دچار رکود علمی نشده اند و حتی پیشرفت هم داشته اند به این صورت که ۲۷ عضو هیات علمی دانشگاه مازندران از مرتبه استادیاری به دانشیاری و ۹ عضو هیات علمی هم از دانشیاری به استادی تغییر وضعیت داده اند.
وی با بیان اینکه دانشگاه مازندران در رتبه بندی دانشگاه‌ها از مرتبه ۱۷ به مرتبه ۱۳ تغییر وضعیت داد، خاطر نشان کرد: دانشگاه مازندران برای جلوگیری از رکود علمی اساتید به آنان گرنت های پژوهشی اختصاص داده که این میزان سال گذشته برای هر عضو هیات علمی ۶ میلیون تومان بود و امسال ۸ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
رئیس دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: همچنین اجرای طرح های پژوهشی با دستگاه‌های خارج از دانشگاه و گسترش تحصیلات تکمیلی و دو برابر شدن دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری باعث شده است که اساتید فعال باشند.
وی تاکید کرد: در دانشگاه مازندران رکود علمی وجود ندارد و اگر عضو هیات علمی دچار رکود شود اول به وی تذکر داده و سپس در پرونده وی درج میشود و در مرحل سوم از فعالیت وی ممانعت به عمل می آید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها