Skip to content

وبومتری: رتبه‌بندی دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس وبومتری

واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور را بر اساس معیارهای وب سنجی اعلام کرد.

بر اساس این رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس معیارهای وب سنجی و سایت های اینترنتی مربوط به این دانشگاهها ارزیابی شدند.

بر اساس این رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول را بدست آورد و دانشگاههای علوم پزشکی شیراز و اصفهان در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

در این رتبه بندی که ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی را شامل می شد به ترتیب دانشگاههای علوم پزشکی تبریز، ایران، شهیدبهشتی، زنجان، هرمزگان، همدان و گیلان رتبه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.

بر اساس این ارزشیابی که میزان فعالیت سایت های اینترنتی دانشگاههای علوم پزشکی را مدنظر قرار داده است ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، اراک، قزوین، مشهد، شهیدصدوقی یزد، کرمان، بیرجند، کاشان، لرستان و مازندران رده های ۱۱ تا ۲۰ را به خود اختصاص دادند.

از دیگر نتایج این رتبه بندی رده های ۲۱ تا ۳۰ است که شامل دانشگاههای علوم پزشکی رفسنجان، بقیه الله، ایلام، واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، سبزوار، بوشهر، کردستان، ارومیه، شهرکرد می شود.

دانشگاه های علوم پزشکی یاسوج، سمنان، گناباد، جهرم، اهواز، گلستان، شاهرود، زابل، بابل، کرمانشاه و فسا در رده های پایانی جدول رتبه بندی دانشگاهها بر اساس وب سنجی قرار گرفته اند.

جدول نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس وبومتری:

۱- دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲- دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۳- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴- دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۵- دانشگاه علوم پزشکی ایران

۶- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

۷- دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۸- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۹- دانشگاه علوم پزشکی همدان

۱۰- دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۱۱- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۱۲- دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳- دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۱۴- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۵- دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

۱۶- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۷- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۱۸- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۱۹- دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۲۰- دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۲۱- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۲۲- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

۲۳- دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۲۴- دانشگاه آزاد اسلامی

۲۵- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۶- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

۲۷- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

۲۸- دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۲۹- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۳۰- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۳۱- دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۳۲- دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۳۳- دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۳۴- دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۳۵- دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۳۶- دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۳۷- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۳۸- دانشگاه علوم پزشکی زابل

۳۹- دانشگاه علوم پزشکی بابل

۴۰- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۴۱- دانشگاه علوم پزشکی فسا

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها