Skip to content

وزیر بهداشت: کشور به سمت تولیدات تحقیقاتی ناب حرکت کرده است

روند توسعه تحقیقات در کشورها به این گونه است که در ابتدا از مهندسی معکوس آغاز می شود و سپس به کارهای تولیدی و ناب حرکت می کند و خوشبختانه ایران به گونه ای در این مسیر پیش می رود که کارها تنها بر مهندسی معکوس استوار نباشد.
دکتر کامران باقری لنکرانی در پاسخ به مهر در خصوص تکلیف تولیدات و تحقیقات دارویی کشور در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: مهندسی معکوس برای توانمند سازی و پاسخ سریع به بازار ضروری است و هم اکنون نیز تحقیقات کشور تنها به این مسئله منحصر نشده است.
وی یاد آور شد: خوشبختانه در ایران به سمت تولیدات تحقیقاتی ناب نیز حرکت کرده ایم و این نشان می دهد که کشور وارد فضای این گونه تحقیقات شده است.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: روند تحقیقات و پژوهش در کشور یک روند ناگهانی و یک دفعه ای نیست بلکه طی زمان رخ داده است. در یک مقطعی کارهای تحقیقاتی در کشور آغاز شد و پس از آن ارتقاء پیدا کرد و هم اکنون نیز حرکت تحقیقاتی کشور ارتقاء بیشتری پیدا کرده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها