Skip to content

وزیر بهداشت: آخرین وضعیت شرکتهای دانش بنیان

وزیر بهداشت با اشاره به فعالیت شرکتهای دانش بنیان حوزه علوم پزشکی گفت: تاسیس شرکتهای تحقیقاتی توسط اعضای هیئت علمی در وزارت بهداشت به طور جدی پیگیری می شود تا بین تحقیق و افزایش ثروت ملی ارتباط نزدیک تری برقرار شود.

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: در وزارت بهداشت در دو سال اخیر بازنگری هایی در مقررات ثبت و فروش داروها صورت گرفته که در نتیجه این کنترلها به سمت حمایت از محصولات دانش بنیان بومی بوده است.

وی اضافه کرد: از همین رو پر رونق ترین شرکتهای دانش بنیان شرکتهایی هستند که به نوعی در وزارت بهداشت ثبت شده اند و در حوزه علوم پزشکی به فعالیت می پردازند.

دکتر باقری لنکرانی تاکید کرد: در برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمی کشور یکی از مهمترین محورهایی که دنبال می شود حمایت اجرایی و عملیاتی از این شرکتها است.

وی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه سوم توسعه یک موضوعی مبنی بر اجازه هیئت علمی برای تاسیس شرکتهای تحقیقاتی وجود داشت که این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است و ما نیز در وزارت بهداشت آن را فعال کردیم.

وزیر بهداشت اضافه کرد: موضوع تاسیس شرکتهای تحقیقاتی توسط اعضای هیئت علمی در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت فعال شده و امیدوار هستیم که به کمک آن میان تحقیق و افزایش ثروت ملی یک ارتباط نزدیک تری را برقرار کنیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها