Skip to content

یافته های پژوهشی: مصرف استاتینها برای بیماران با عوامل خطر بیماریهای قلبی مؤثر است.

در مطالعهای که در طی ماه اخیر در دانشگاه Brigham به انجام رسید مشخص شد که مصرف داروهای استاتین در بیماران واجد عوامل خطر بیماریهای قلبی و بدون تشخیص بیماریهای قلبی و عروقی بطور معنیداری بروز این بیماریها را کاهش میدهد. در این مطالعه مشخص شد که مصرف استاتینها باعث پایین آمدن احتمال وقوع حمله قلبی و حوادث مغزی به ترتیب به میزان ۲۹ و ۱۴ درصد میگردد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها