Skip to content

پارک های علم و فناوری: پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ارزیابی می شوند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کار ارزیابی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد آغاز شده و تا پایان سال تمامی پارک ها و مراکز رشد ارزیابی می شوند.
دکتر مصطفی کریمیان اقبالل در نشست مشترک پارک های علم و فناوری و مرکز رشد ایران و مدیران حوزه فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی که در محل انجمن پارک های علم و فناوری و مراکز رشد برگزار شده بود گفت: وزارت علوم برای رسیدن به اهداف توسعه فناوری، زیرساخت فناوری و توسعه دانش در تلاش است که انسجام درونی میان سازمان ها و ساختارهایی که در حوزه فناوری فعالیت دارند ایجاد کند و تعامل بیرونی خود را گسترش دهد.

وی ادامه داد: مهمترین زیرساخت توسعه فناوری در وزارت علوم بحث پارک های علم و فناوری و مراکز رشد است زیرا وظیفه پارک ها حمایت از ایده کارآفرین برای تبدیل شدن به پدیده (محصول) است.

دکتر کریمیان اقبال خاطرنشان کرد: برای تعامل بیرونی لازم است که پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با صنعت ارتباط پیدا کنند که در اینجا تعامل بیرونی معنا پیدا می کند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با اقدامات انجام شده وزارت علوم درخصوص انسجام سازمان ها و ساختارهای فعال در حوزه فناوری گفت: در این راستا انجمن پارک های علم و فناوری و مراکز رشد تشکیل شد و در اولین اقدام از این انجمن خواسته شد تا بهره وری پارک های علم و فناوری و مراکز رشد افزایش یابد.

دکتر کریمیان اقبال ادامه داد: همچنین کار ارزیابی و پایش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد طی قراردادی به انجمن پارک ها و مراکز رشد واگذار شد تا یک رقابت سالم میان پارک ها و مراکز رشد ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: مرحله تعریف شاخص ها برای ارزیابی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد شش ماه طول کشیده است و اکنون پارک علم و فناوری خراسان شمالی در حال ارزیابی قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که تمامی ۳۳ پارک علم و فناوری و ۱۵۰ مرکز رشد کشور تا پایان سال ۹۳ ارزیابی شود.

وی درخصوص اقدامات وزارت علوم در رابطه با تعامل با دیگر دستگاه ها نیز گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده که از مهمترین آنها می توان به تعامل با وزارت بهداشت اشاره کرد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ارتباط وزارت علوم با وزارت بهداشت از قدیم بسیار خوب بوده است و اکنون منسجم تر نیز شده است به طوری که تفاهمنامه ای با وزارت بهداشت امضا کرده ایم که براساس آن مراکز رشد زیر نظر وزارت علوم و بهداشت بتوانند با هم در ارتباط باشند و از تجربیات هم استفاده کنند.

دکتر کریمیان اقبال افزود: همچنین تفاهمنامه هایی مشابهی نیز با وزارت کشاورزی، دانشگاه علمی و کاربردی و وزارت نیرو نیز امضا شده و این تعامل همچنان در حال گسترش قرار دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها