Skip to content

پژوهشهای بالینی: الزام ثبت کارآزماییهای بالینی قبل از عقد قرارداد پژوهشی در دانشگاه ها

معاونت تحقیقات وزارت بهداشت با موافقت وزیر بهداشت و به منظور استانداردسازی طرحهای پژوهشی و مقالات علمی بر ثبت طرحهای کارآزمایی بالینی قبل از عقد قرارداد پژوهشی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی در ابلاغی به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام کرد ثبت کارآزمایی قبل از عقد قرارداد به منظور استانداردسازی وضعیت ثبت کارآزمایی بالینی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی صورت می گیرد.

بر اساس این ابلاغ با توجه به موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ثبت اجباری کارآزمایی های بالینی به منظور انتشار مقالات این طرح ها در مجلات پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی موظف هستند پیش از عقد قرارداد پژوهشی، کارآزمایی بالینی آن طرح را در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی های ایران (irct) ثبت کنند.

همچنین ارائه پایان کار به طرح های کارآزمایی بالینی در حال اجرا نیز منوط به ارائه شماره ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها