Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: پایان نامه‌های دانشجویی با موضوع نخبگان حمایت می شوند.

بنیاد ملی نخبگان از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و تخصصی در ۱۱ زمینه در حوزه نخبگان حمایت می کند.

این اقدام بنیاد ملی نخبگان در راستای سیاستگذاری و برنامه ریزی برای شناسایی، هدایت و حمایت از نخبگان کشور در زمینه های مختلف و لزوم رعایت نگاهی علمی در مجموعه امور مرتبط با ماموریتها صورت می گیرد.

در این راستا از پایان نامه‌های دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و تخصصی در حوزه های پژوهشی چون مبانی نظری مفهوم نخبگی و روشهای علمی شناسایی آن، نظام مناسب شناسایی، جذب و هدایت استعدادهای برتر و نخبگان،  مفاهیم اختراع، اکتشاف، نوآوری و روشهای علمی ارزیابی آنها و مطالعات تطبیقی تجربیات بین المللی درباره نخبگان پشتیبانی می کند.

راهکار‌های افزایش تاثیر‌گذاری نخبگان در سطوح مختلف ملی، آسیب شناسی برنامه های موجود در حوزه های شناخت، جذب و هدایت استعدادهای برتر و نخبگان، برنامه ریزی راهبردی بنیاد ملی نخبگان، نیاز سنجی روانی، عاطفی و شغلی و اجتماعی استعدادهای برتر و نخبگان، اخلاق و فرهنگ نخبگی، نخبگان تمدن ایرانی – اسلامی و نظام چرخش نخبگان از دیگر زمینه های حمایتی بنیاد ملی نخبگان است.

سقف حمایت های بنیاد ملی نخبگان از پایان نامه های کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال و برای رساله های دکتری ۶۰ میلیون ریال تعیین شده است. متقاضیان برای دریافت این حمایت ها می توانند با ارسال نسخه ای از پیشنهادیه (پروپوزال) پایان نامه خود به همراه صورت جلسه (نامه) تصویب نهایی آن در دانشگاه اقدام کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها