Skip to content

پژوهشهای سلامت: لزوم فعالیت دانشگاهها در حوزه پژوهشهای عوامل اجتماعی موثر در سلامت

وزیر بهداشت گفت: مدیریت نظام سلامت در دنیا در حال گذار از سنت به مدرن است و در این نظام ضمن نگاه به آینده نگری به موضوع به بحث تأثیر علوم اجتماعی در تأمین سلامت به طور ویژه توجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در مراسم افتتاحیه سومین کنگره سالمندی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به تأکید فعالیتهای بین بخشی در شناسایی و رفع مشکلات دوران سالمندی، افزود: نگاه به آینده نگری به موضوع به بحث تأثیر علوم اجتماعی در تأمین سلامت باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به توانایی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در زمینه پژوهشهای سالمندی، یادآور شد: عوامل اجتماعی موثر در سلامت مهمترین رکن تأمین کننده سلامت محسوب می شود و دانشگاهها باید در این زمینه فعالیت بیشتری کنند.

وزیر بهداشت افزود: فعالیتهایی همچون ساخت بیمارستان ۲۵ درصد سهم ارکان تأمین کننده سلامت را تشکیل می دهد و از این رو دانشگاهها به ویژه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی باید در جهت پژوهشهای حوزه علوم اجتماعی فعالیت کنند.

وی با اشاره به سومین کنگره سالمندی یادآور شد: مبنای تحقیقات موضوعات سالمندی در این کنگره ارتقاء یافته است و امید آن می رود که این حرکت با جهت دهی ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کنگره سالمندی با ارائه ۳۰ مقاله سخنرانی و ۷۶ مقاله پوستر از ۶ تا ۸ اسفندماه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها