Skip to content

پژوهشهای علوم پایه: اولویتهای تحقیقاتی “علوم پایه در سلامت” تعیین شد.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری ششمین جلسه این شورای عالی به ریاست وزیر علوم خبر داد و گفت: اولویتهای تحقیقاتی “علوم پایه در سلامت” در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف تأیید شده و در دستور کار جلسه ششم شورای عالی عتف برای تصویب قرار دارد.
دکتر محمد مهدی نژاد نوری با بیان این مطلب افزود: اولویتهای تحقیقاتی “علوم پایه در سلامت” پس از تصویب در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور ابلاغ می شود.
وی درباره دیگر دستورکارهای جلسه ششم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: درباره تدوین آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز گزارشی ارائه می شود.
دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان تکلیف شده که پیش نویس آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی توسط وزارت علوم و دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه شود لذا گزارشی در این باره در جلسه ششم شورای عالی عتف ارائه می شود.
دکتر مهدی نژاد نوری افزود: واگذاری برخی اختیارات شورای عالی عتف به کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در دستور کار جلسه ششم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد چراکه تعداد دفعات تشکیل جلسه این شورای عالی به نسبت کمیسیون دائمی کمتر است لذا در نظر است بسیاری از اختیارات شورای عالی عتف به کمیسیون دائمی واگذار شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها