Skip to content

پژوهشهای کاربردی: تمرکز پژوهش بر کاهش بار بیماریها

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره تحقیقات در زمینه تولید واکسن آنفلوآنزا در ایران گفت: اگر اعتباری که اکنون برای واردات واکسن در نظر گرفته شد دو سال پیش برای تولید واکسن در داخل هزینه می کردیم امروز همه واکسنهای ویروسی را می توانستیم در داخل تولید کنیم.

وی در پاسخ به این موضوع که برخی انتقاد می کنند که ما در ایران چرا نتوانسته ایم واکسن آنفلوآنزا را تولید کنیم، یادآور شد: این انتقاد، حرف حقی است. کشور نباید در موقعیتی قرار می گرفت که برای واکسنی مانند واکسن آنفلوآنزای نوع A نیازمند واردات می شد.

دکتر قانعی خاطرنشان کرد: این اعتقاد به دلیل قدمت و پتانسیل موجود در کشور است اما از سوی دیگر پشتوانه علمی برای مراکز واکسن سازی و تحقیقاتی به گونه ای فراهم نشده است که علم و صنعت با هم ادغام شوند. در آن زمان که آغاز راه بود، هر موقع که قطره ای تولید می کردیم تنها شادی می کردیم اما هیچگاه نمی گفتیم که در آینده قرار است چه برنامه ای داشته باشیم تا برای آن محقق و مرکز تحقیقاتی تربیت کنیم.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: به دلیل اینکه این دسته از کارها را انجام نداده ایم اکنون از تدبیری که انجام نشده لطمه خورده ایم.
وی با اشاره روند تولید واکسن آنفلوآنزا در ایران گفت: خوشبختانه با حرکتی که انجام شد مشخص شده است که این توان در کشور وجود دارد و اکنون سه مرکز کار تحقیقات بر روی تولید واکسن را آغاز کرده اند که امیدواریم سال آینده نتایج خود را ارائه دهند. اما اگر ۲۰ میلیارد تومان که برای واردات واکسن درنظر گرفته شده است و حق هم هست که اختصاص یابد دو سال پیش برای تولید در داخل هزینه می کردیم امروز همه واکسن های ویروسی را داشتیم.

تمرکز بر بار بیماریها 
وی اضافه کرد: ما در کشور موضوعی داریم با عنوان بار بیماری که به طور مثال بیماریهای قلبی و عروقی، تنفسی و غیره جزء بار بیماریها محسوب می شود. در حال حاضر از دید مصرف دارو که نگاه کنیم در کشور حدود ۶ بار بیماری جدی داریم.

تصویب پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری برای تعیین روند تحقیقات در مسیر بار بیماریها
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری در شورای معاونین وزارت بهداشت تصویب شد و بر این اساس تمام معاونت ها تمام همّ خود را بر روی کاهش بار بیماریها می گذارند و هر معاونتی اعلام می کند که چه کاری برای کاهش این بار بیماریها انجام می دهد و بر این اساس سهم هر مرکز تحقیقاتی و هر محققی مشخص می شود.

دکتر قانعی گفت: اینکه عنوان شود هر تحقیقاتی به چه شکل تقسیم بندی می شود به پیشبرد کار کمکی نمی کند بلکه باید ببینیم همگی چه کمکی کرده ایم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها