Skip to content

پژوهشهای کاربردی: یک و نیم میلیارد تومان درآمدزایی دانشگاه خرمشهر از طرح های پژوهشی

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از کسب درآمد از طریق انجام طرح های پژوهشی در این دانشگاه خبر داد و گفت: سال گذشته یک و نیم میلیارد تومان درآمد از انجام طرح های پژوهشی داشتیم.
دکتر مسعود صدری نسب درباره چالش دانشگاه ها مبنی بر متناسب نبودن بودجه با هزینه های دانشگا‌ه گفت: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در زمینه مالی مشکل چندانی ندارد و می تواند با صرفه جویی و مدیریت صحیح هزینه ها، مشکلات در این زمینه را به حداقل برساند.
وی ادامه داد: اما این مساله دلیل نمی شود که دانشگاه به دنبال درآمدزایی از منابع دیگر نباشد، یکی از کارهایی که برای درآمد زایی در دانشگاه انجام گرفته انجام طرح های پژوهشی است.
رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با بیان اینکه سال گذشته دانشگاه از طریق انجام طرح های پژوهشی حدود یک و نیم میلیارد تومان درآمد کسب کرد، افزود: پیش بینی ما این است که امسال هم رشد خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها