Skip to content

پژوهشهای کاربردی: ۵/۵ میلیارد تومان حجم قراردادهای دانشگاه شهید چمران اهواز با دستگاههای اجرایی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: حجم قراردادهای منعقد شده توسط این دانشگاه با دستگاه های اجرایی خوزستان از رقم ۵/۵ میلیارد تومان فراتر رفت.
دکتر علیرضا زراسوندی اظهار داشت: تا تیرماه سال جاری بالغ بر ۵/۵ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی در حوزه های مختلف با سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و صنایع خوزستان منعقد شده است.
وی افزود: این رقم با توجه به مبالغ و تعداد قراردادها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
به گفته دکتر زراسوندی، قراردادهای تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز امسال عمدتا در حوزه های فنی و مهندسی و علوم پایه منعقد شده اند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران افزود: قراردادهای تحقیقاتی منعقد شده با اساتید جوان دانشگاه و همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی در حوزه هایی از قبیل ادبیات، الهیات، دفاع مقدس نسبت به سال گذشته بسیار چشمگیر است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به رشد چشمگیر شاخص های پژوهش در سال های اخیر در این دانشگاه اظهار داشت: رشد قراردادهای تحقیقاتی امسال در ادامه روند رو به رشد دانشگاه در حوزه انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی در میان دانشگاه های کشور حاصل شده است.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۰، دانشگاه شهید چمران رتبه دوم کشور از نظر تعداد قراردادهای تحقیقاتی و رتبه سوم در مبلغ قراردادها را در میان کل دانشگاه های کشور و رتبه اول را در هر دو شاخص (تعداد و مبلغ قراردادها) در میان دانشگاه های مراکز استان را به خود اختصاص داده است.

خبرهای تصویری