Skip to content

پژوهشگر برگزیده: برگزیدگان جشنواره ابن سینا معرفی شدند.

۳۴ نفر در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران در نهمین دوره جشنواره ابن سینا با حضور وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره، نفر برگزیده در جایزه ابن سینا که به صورت کشوری است، انتخاب نشد. در بخش آموزش، جایزه پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی تهران به دکتر حسین ملک افضلی، دکتر حسنیه تاجرزاده، دکتر اسفندیار اخوان نیاکی، دکتر هبت الدین برقعی و دکتر سیدعلی فخار طباطبایی اعطا شد.

جایزه آموزش پزشکی دانشگاه به دکتر عظیم میرزازاده  و جایزه اخلاق پزشکی دانشگاه نیز به دکتر ابوالقاسم اباسهل تعلق گرفت.

جوایز حکیم جرجانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره علوم پایه دانشکده پزشکی به دکتر محمود دوستی و دکتر بهروز نبئی، در دوره علوم بالینی دانشکده پزشکی به دکتر زاهد حسین خان و دکتر محمد صادق فاضلی شورکی اعطا شده است.

همچنین جوایز حکیم جرجانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده داروسازی به دکتر سیدناصر استاد، در دانشکده بهداشت به دکتر سیدرضا مجدزاده، در دانشکده پرستاری و مامایی به دکتر ناهید دهقان نیری، در دانشکده دندانپزشکی به دکتر قاسم امتی شبستری، در دانشکده توانبخشی به دکتر محمد نوری و در دانشکده پیراپزشکی به دکتر محمدکاظم شریفی یزدی تعلق گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش پژوهش جایزه را به دکتر عبدالمجید کجباف زاده، دکتر بهروز نیک بین و دکتر محمد عبداللهی به عنوان پژوهشگران برگزیده اعطا کرد.

در این بخش همچنین دکتر علی اکبر موسوی موحدی به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شده از دانشگاه تهران جایزه پژوهش را دریافت کرد. در بخش پژوهشگر جوان نیز جایزه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران به دکتر مجید توانگر و دکتر محمدعلی فرامرزی تعلق گرفت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها